วิทยาการคำนวณ worksheets and exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
กิจกรรมที่ 4.1 - 4.2 ป.2/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
กิจกรรมที่ 4.1 - 4.2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.4 ป.1/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.1 - 1.2 ป.1/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.5 - 1.6 ป.1/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.3 ป.1/2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.5 - 1.6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีเบื้องต้น
Activity 1.1 - 1.2
ปิด