ช่างยนต์ worksheets and exercises

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ใบงานที่ 5 drag&drpo
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ใบงานที่ 4 Checkbox
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ใบงานที่ 3 join
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ใบงานที่ 2 dropdown
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ใบงานที่ 1 Written answer
รูปภาพปั๊มลม
Industrial tools and descriptions
รูปภาพปั๊มลม
30000-1207 Unit 1 Business trend
รูปภาพปั๊มลม
ใบงานเครื่องมือ
รูปภาพปั๊มลม
Unit 6 Shopping online
รูปภาพปั๊มลม
โครงสร้างเบาะ
รูปภาพปั๊มลม
ไฟฟ้าเครื่องยนต์
รูปภาพปั๊มลม
ไฟฟ้าเบื้องต้น
ปิด