ช่างยนต์ worksheets and exercises

รูปภาพปั๊มลม
Unit 3.1 Continue (Copied)
รูปภาพปั๊มลม
Unit 3.1 Continue
รูปภาพปั๊มลม
แบบฝึกหัด5
รูปภาพปั๊มลม
ใบงานที่ 5 Written answer
ระบบส่งกำลัง
ใบงานที่5 Written answer
ส่งกำลัง
ใบงานที่ 4 Join
รูปภาพปั๊มลม
ใบงานที่ 4 Join
ระบบส่งกำลัง
ใบงานที่4 Join
รูปภาพปั๊มลม
ใบงานที่ 3 Checkbox
ระบบส่งกำลัง
ใบงานที่3 Checkbox
ระบบส่งกำลัง
ใบงานที่2 Dropdown
รูปภาพปั๊มลม
ใบงานที่ 2 Dropdown
Close