การตลาด worksheets and exercises

ธุรกิจ
ใบงานที่ 2
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ใบงานที่ 7.1 เรื่อง ตลาดเป้าหมาย
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง งบรายได้-รายจ่าย
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 1
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ใบงานที่ 3.1 เป้าหมายการลงทุน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ 10-11
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ 8
ปิด