การตลาด worksheets and exercises

การตลาด
FinalTest NMK
ข้อมูลทรัพย์
กรอกข้อมูลทรัพย์
การส่งเสริมการขาย
ใบงานที่ 5 แบบเติมคำ
คำศัพท์
ใบงาน 4 Join
การส่งเสริมการขาย
ใบงานที่ 4 Join แบบโยงจับคู่
การส่งเสริมการขาย
ใบงานที่ 3 Checkbox แบบเลือกตอบ
คำศัพท์
ใบงาน3 Checkbox
คำศัพท์
ใบงาน 2 Dropdown
คำศัพท์
ใบงาน Drag&drop
Close