ไมโครคอนโทรลเลอร์ worksheets and exercises

ใบงานที่ 3 Multiple Choice
แบบฝึกทักษะที่1 @Pbntc
ชื่ออุปกรณ์
ใบงานที่ 5 Written answer
ใบงานที่ 5 เติมคำในช่องว่าง
ใบงานที่ 5 เติมคำในช่องว่าง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 05: Written answer
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 04 : Join
ชื่ออุปกรณ์
ใบงานที่ 4 Join
ใบงานที่ 4 ลากเส้นจับคู่
ใบงานที่ 4 ลากเส้นจับคู่
ใบงานที่ 3 Multiple Choice
ใบงานที่ 3 Multiple Choice
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 03 : Checkbox
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่02
ใบงานที่ 2 Drop Down
ใบงานที่ 2 Drop Down
ชื่ออุปกรณ์
ใบงานที่ 1 Drag&drop
ใบงานที่ 1 Drag&Drop
ใบงานที่ 1 Drag&drop
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 01 : Drag&drop
ปิด