เครื่องวัดไฟฟ้า worksheets and exercises

หน่วยที่ 3
ใบงาน 5 Drag&drop
หน่วยที่ 3
ใบงาน 4 Checkbox
หน่วยที่ 3
ใบงาน 3 Join
หน่วยที่ 3
ใบงาน 2 Dropdown
ตัวอย่างเครื่องวัด
ใบงานที่ 5 เติมคำตอบให้ถูก
ปิด