ใบงาน1.2 กรณีศึกษา

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
ใบงาน1.2 กรณีศึกษา
ให้นักเรียนแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย ในการจัดหนังสือ
ให้นักเรียนพิจารณารูปแบบในการจัดหนังสือ