ใบกิจกรรมที่ 1.1-1.2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14