ใบงาน องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14