ใบงาน ที่ 1.1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15