แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand