ใบงาน การคิดเชิงนามธรรม

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand