ใบงานประเภทของซอฟต์แวร์ ม.2

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14