ใบงานที่ 1

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand