แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ

อ้างอิง : https://youtu.be/r3QgNYqdnvQ?si=Fg6jw5cE19T6o0Bx