ใบกิจกรรมที่ 3.2 ตัวแปร-(ลากวาง)

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13