ใบกิจกรรมที่ 1 (ลากวาง)

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13