แบบฝึกหัดที่ 9 โค้ดอะนาล็อก

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12