แบบฝึกหัดที่ 10 ตรวจสอบเซ็นเซอร์

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12