แบบฝึกทักษะที่ 1.4 เรื่องปิ้ง ปิ้ง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10