บทที่ 3 Flowchart

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12
Start drawing!