การเขียนโปรแกรมแสดงผล

ให้ตอบคำถามให้ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15