संख्या वाचा

अक्षरी व अंकी संख्या वाचा पर्याय शोधा.
Language: Hindi
Subject: गणित > जोड़
Age: 9 - 10

संख्या वाचा

अक्षरी व अंकी संख्या वाचा पर्याय शोधा.

२३४

४५६

२५०

२२२

४३५

१९७

३२४

१४९

३१५

७८९

२६७

४११

९२३

६५७

४४४

२११

१८९

१००

१२३

७७५