संख्या वाचन

निर्मिती श्री.प्रमोद दिगंबर मोरे रा.जि.प.शाळा,रहाटाडवाडी ता.तळा
Language: Hindi
Subject: गणित > जोड़
School grade: India India > Primary School
Age: 6 - 9

संख्या वाचन

निर्मिती
श्री.प्रमोद दिगंबर मोरे रा.जि.प.शाळा,रहाटाडवाडी ता.तळा

संख्यांचे योग्य वाचन ओळखा व जोड्या लावा

२९

त्र्याहत्तर

९२

एकोणतीस

४५

ब्याण्णव

५४

सदतीस

५९

पंच्याण्णव

७३

एकोणसाठ

३७

पंचेचाळीस

६३

त्रेसष्ठ

९५

चोपन्न

१९

एकोणवीस