No15WrittenAnswer2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 18 - 25

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

ชั้น

ใบงานเรื่อง ลอจิกไดอะแกรม

จงระบุชื่อของลอจิกเกตต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ