เกมโยงเส้น เรื่อง หลักการใช้สื่อ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
School grade: Thailand Thailand

เกมโยงเส้น เรื่อง หลักการใช้สื่อ

คำชี้แจง : จงโยงเส้นให้ถูกต้อง

1. หลักการเลือก

Control of Selection

2. หลักความพร้อม

Readiness of Selection

3. หลักการควบคุม

Principle of Selection

4. หลักการปฏิบัติ

Evaluation of Selection

5. หลักการประเมินผล

Action of Selection