๊Unit6Onlie Business

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25
การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Bussiness)
ชื่อ นามสกุล
เลขที่
ห้อง
ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1.ธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์หมายถึง
2.องค์ประกอบของธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์คือ?
3.ประเภทธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ได้แก่
4.ประเภทธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ได้แก่
5.จุดด้อยของการทำธุรกิจดิจิทัลออนไลน์คือ
6.Digital Maketing หมายถึง
7-10 หน้าที่ 2
การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Bussiness)
7.ขั้นตอนการทำธุรกิจดิจิทัลมีดังนี้
8.สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์คือ?
9.ทักษะที่จำเป็นของ Digital Maketing คือ?
10.บอกชื่อธุรกิจดิจิทัลสินค้าออนไลน์ที่ขายแล้วประสบผลสำเร็จมา 5 ชื่อ