ใบงานที่ 2.3

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 14 - 15