อักษรไขว้ จำนวน 1-10

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
School grade: Thailand Thailand
I
V
C
E
H
F
O
U
R
D
U
J
P
T
T
H
R
E
E
B
C
T
W
O
F
K
S
V
I
Y
K
D
B
O
N
E
R
J
R
T
B
U
H
V
F
I
V
E
A
B
N
I
N
E
Y
B
L
P
F
M
V
S
E
V
E
N
B
H
G
A
A
T
E
N
P
E
I
G
H
T
S
V
J
W
W
T
J
N
B
U
A
I
J
T
C
T
M
S
I
X
ชื่อ-สกุล....................................................................ชั้น......................