ตัวประกอบของจำนวนนับ

จงกา X ลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
Age: 11 - 12

ตัวประกอบของจำนวนนับ

จงกา X ลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น

1) 6 เป็นตัวประกอบของ 24 หรือไม่ เพราะเหตุใด

เป็น เพราะ 6 หาร 24 ลงตัว

เป็น เพราะ 6 หาร 24 ไม่ลงตัว

ไม่เป็น เพราะ 6 หาร 24 ลงตัว

ไม่เป็น เพราะ 6 หาร 24 ไม่ลงตัว

2) 12 เป็นตัวประกอบของ 142 หรือไม่ เพราะเหตุใด

เป็น เพราะ 12 หาร 142 ลงตัว

เป็น เพราะ 12 หาร 142 ไม่ลงตัว

ไม่เป็น เพราะ 12 หาร 142 ลงตัว

ไม่เป็น เพราะ 12 หาร 142 ไม่ลงตัว

3) 9 เป็นตัวประกอบของ 74 หรือไม่ เพราะเหตุใด

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 74 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 9, 37 และ 74

ไม่เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 74 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 9, 37 และ 74

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 74 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 2, 37 และ 74

ไม่เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 74 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 2, 37 และ 74

4) 11 เป็นตัวประกอบของ 121 หรือไม่ เพราะเหตุใด

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 121 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 11, 11 และ 121

ไม่เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 121 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 11, 11 และ 121

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 121 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 11, และ 121

ไม่เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 121 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 11, และ 121

5) 31 เป็นตัวประกอบของ 124 หรือไม่ เพราะเหตุใด

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 124 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 4, 31 และ 124

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 124 มี 6 ตัว ได้แก่ 1, 2, 4, 31, 62 และ 124

เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 124 มี 6 ตัว ได้แก่ 1, 2, 6, 31, 62 และ 124

ไม่เป็น เพราะ ตัวประกอบของ 124 มี 6 ตัว ได้แก่ 1, 2, 4, 32, 62 และ 124

6) จำนวนใดที่มี 6 เป็นตัวประกอบ

26

34

42

56

7) จำนวนใดที่มี 23 เป็นตัวประกอบ

69 และ 92

66 และ 92

23 และ 42

23 และ 66

8) จำนวนใดที่มี 8 เป็นตัวประกอบ

8, 54 และ 72

8, 16, 36 และ 72

8, 24, 42, 66 และ 72

8, 24, 40, 48, 64 และ 72

9) 48 มีตัวประกอบทั้งหมดกี่จำนวน อะไรบ้าง

4 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 24 และ 48

10 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 และ 48

8 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 12, 16, 24 และ 48

6 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 4, 12, 24 และ 48

10) 124 มีตัวประกอบทั้งหมดกี่จำนวน อะไรบ้าง

4 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 62 และ 124

10 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 4, 6, 10, 12, 24, 31, 62 และ 124

8 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 4, 10, 12, 31, 62 และ 124

6 จำนวน ได้แก่ 1, 2, 4, 31, 62 และ 124

คำสั่ง : ให้นักเรียนลากตัวประกอบที่กำหนดมา ให้ตรงกับตัวประกอบของจำนวนนับให้ถูกต้อง

1, 2, 31 และ 62

70

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 และ 36

36

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 และ 80

62

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 และ 128

128

1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 และ 70

80