Làm quen với phép trừ - Dấu trừ

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép trừ
Age: 6 - 7
Tags: #NS