Thử thách 1

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
Age: 6 - 7