Bài 5 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
Age: 7 - 8

+

+

---------

---------

+

+

---------

---------

Start drawing!