Tên gọi thành phần trong phép tính

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
School grade: Thailand Thailand