Bài 1 - Tìm số hạng

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
School grade: Vietnam Vietnam