1/8 ใบงานที่ 1.2 - แนวคิดเชิงนามธรรม

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะเฉพาะ

ตอนที่ 2