ใบงานเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14