ใบงานเรื่องการประมวลผลข้อมูลและซอฟต์แวร์การเลือกใช้งาน

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13