ใบงานที่ 7.2

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
Age: 13 - 15