ใบงานที่ 7 ประเภทลิขสิทธิ์ & Creative Commons

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand