แบบฝึกทักษะที่ 2.2 โปรแกรมแยกขยะ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 6 - 7