แบบฝึกหัด 6.1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13