แบบฝึกทักษะที่ 2.13 เรื่อง สัญลักษณ์ในการแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 6 - 7