ข้อสอบการรู้เท่าทันสื่อ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13