กิจกรรมที่ 2.3

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16