กิจกรรมที่ 2.1 ให้นักเรียนเรียงรหัสลำลองในกิจกรรมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13