แบบฝึกทักษะที่ 2.4 การแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 6 - 7