ใบงานที่1.1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 17 - 18

ผู้สอน นางสาวอลิษา เทียนทอง