ใบงานที่ 4.1 เรื่องประเภทข้อมูล

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 15 - 16

ชื่อ...................................................สกุล..............................................ชั้น.......................เลขที่.............