แบบฝึกหัดที่ 7

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 15 - 16

ใช่

ไม่ใช่