แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่2 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 17 - 18

แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่2 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล

องค์ประกอบของมัลติมีเดียข้อใดต้องการใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด

ข้อความ

วีดีโอ

ภาพนิ่ง

ภาพนิ่ง เสียง

Animation หมายถึงสื่อในข้อใด

เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น การถ่ายภาพ

ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ภาพนิ่ง เสียง

การนำภาพกับเสียงมาเก็บไว้ด้วยกัน

Still Image หมายถึงองค์ประกอบข้อใดของมัลติมีเดีย

ภาพและเสียง

ข้อความหรือตัวอักษร

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ภาพนิ่ง

การนำภาพกับเสียงมาเก็บไว้ด้วยกัน

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster

ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณ

ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพเหมาะกับการสร้างโลโก้และออกแบบ

ภาพเกิดจากจุดสีเล็ก สี่เหลี่ยมเล็กๆหลายๆจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปาภพ

ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่างๆ

การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ควรคำนึงถึงข้อใด

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความชำนาญของผู้ใช้

ปริมาณของสื่อผสมที่ใช้ร่วมกัน

ความคุ้มค่าในการลงทุน